default_mobilelogo

Geschiedenis

                                                           

De parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Leerdam is op 1 januari 2011 gefuseerd met de parochies van Everdingen en Vianen tot de parochie H.Drie-eenheid. Er is voorts een federatie "Het Driestromenland" met de parochie H.Martelaren van Gorcum, waarmee een volgende fusie in het verschiet ligt.

In de praktijk heeft de fusie voor de geloofsgemeenschap van Leerdam tot gevolg dat er, behalve op de hoogtijdagen, op zondag geen eucharistie- of andere vieringen meer in de eigen kerk aan de Meent  mogen plaatsvinden. De eucharistievieringen op de zaterdagavond worden door zeer weinig gelovigen bezocht. In verband met het priestertekort is er binnen de Leerdamse gemeenschap reeds sedert 1980 een traditie van gebeds- en communievieringen waarin hiervoor opgeleide leken voorgaan.

Een aantal parochianen heeft zich uit bezorgdheid over de teloorgang van de katholieke gemeenschap in Leerdam ingezet om te bereiken, dat er ook op de zondag een eucharistie- of andere viering in de kerk in Leerdam gehouden zou kunnen worden.

Herhaalde gesprekken met de pastores, het bestuur en ook de bisschop hebben bij pastores en  parochiebestuur niet geleid tot het innemen van een ander standpunt. Daarop is voornoemde groep parochianen overgegaan tot het houden van gebedsvieringen op de derde zondag van de maand in het Trefpunt en later in de nevenzaal van de Bethelkerk. Deze vieringen, die sinds september 2011 worden gehouden, worden gemiddeld door ongeveer 70 mensen bezocht.

Om meer vorm te geven aan de organisatie van deze vieringen heeft de groep een intentieverklaring: "Hoe verder in Katholiek Leerdam?" voorgelegd aan de gemeenschap die in het Trefpunt en later in de Bethelkerk bijeenkwam. Deze intentieverklaring werd ondersteund door een meerderheid van die gemeenschap, waarop de initiatiefgroep besloot op de ingeslagen weg door te gaan en "Sirkel" (Stichting Instandhouding Regionale Katholieke Entiteit Leerdam e.o) op te richten.

Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het kerkgebouw aan de Meent in 2005, is onderstaand glas kunstwerk aan de RK parochie van Leerdam aangeboden door de plaatselijke PKN kerken. Een toelichting bij het kunstwerk door de ontwerpster vindt u eveneens hieronder: