default_mobilelogo

Financiën

De fnanciën van Sirkel worden verkregen door middel van collectes tijdens de vieringen en door donaties, eventueel door subsidies of erfstellingen,

Als u zich betrokken voelt bij Sirkel kunt u donateur worden.

U kunt zelf de hoogte van uw donatie jaarlijks vaststellen. Aanmelden als donateur kan geschieden via het aanmeldformulier op deze website.

Sirkel heeft van de belastingdienst de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Dit houdt in dat de door u geschonken giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Hierbij gelden natuurlijk wel de wettelijke bepalingen van uw drempelinkomen of het maximaal aftrekbare bedrag. Van dat laatste zijn de zogenaamde periodieke giften uitgezonderd. Meer informatie daarover vindt u hieronder:

 

Periodieke giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Periodieke giften kunt u aftrekken van de belasting. Bij deze aftrek geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Neemt u in de akte of overeenkomst op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • door de instelling of vereniging aan u geen tegenprestatie wordt geleverd voor de gift

Het formulier van de overeenkomst voor periodieke giften kunt u downloaden via de volgende link:   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

                                                 

Openbaarheid jaarrekening en jaarverslag

Overeenkomstig de statuten dient de jaarrekening over het afgelopen boekjaar jaarlijks te worden goedgekeurd door de stichtingsraad, alvorens het stichtingsbestuur deze kan vaststellen. Deze procedure neemt enige tijd in beslag. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks de vastgestelde jaarrekening van het voorgaande boekjaar steeds medio mei gereed te hebben. Achtereenvolgens treft u het jaarverslag van het voorgaande boekjaar en de jaarrekening van de afgelopen twee boekjaren hieronder aan:

 

Jaarverslag van Sirkel over het jaar 2020

In het zevende jaarverslag sinds de oprichting van Sirkel, de Stichting Instandhouding Regionale Katholieke Entiteit Leerdam (13 november 2013), willen wij ingaan op de gebeurtenissen in het uitzonderlijke jaar 2020, waarin ook Sirkel geconfronteerd werd met de gevolgen van de coronapandemie.  Dit jaarverslag is openbaar, het zal op de website worden gepubliceerd evenals het financiële jaarverslag, dat is goedgekeurd door  de Stichtingsraad van Sirkel.  U kunt het financiële verslag opvragen bij penningmeester, Arno Buijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Sirkel ontvangt inkomsten uit de collecten tijdens de vieringen en uit bijdragen van donateurs. Wij willen onze donateurs nadrukkelijk bedanken voor hun bijdragen, die een essentiële aanvulling zijn op de collecteopbrengsten. Omdat er dit jaar een groot aantal vieringen kwam te vervallen, zijn de totale collecteopbrengsten uiteraard ook veel lager geweest.

De stichting Sirkel heeft ten doel het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het Evangelie van Jezus Christus en dit Evangelie onder hen levend te houden.

In dit jaarverslag geven we aan hoe we hieraan het afgelopen jaar vorm en inhoud hebben gegeven:

 1. Door het organiseren van een maandelijkse viering op zondag.

Het gemis van een viering op zondag is de aanleiding geweest voor de oprichting van Sirkel. Dit jaar was alles anders. In de maanden januari en februari konden we nog bijeen komen op de manier zoals we gewend waren. Aansluitend aan de viering van januari hebben we na de koffie het glas geheven op het nieuwe jaar. Maar vanwege de coronamaatregelen zijn de vieringen van maart tot en met augustus komen te vervallen. In september zijn we voorzichtig weer begonnen met 20 bezoekers in de grote kerkzaal van de Bethelkerk, met inachtneming van strikte coronaregels: registratie van bezoekers, hygiëneregels, begeleiding naar een zitplaats, niet zingen en geen koffie na afloop. In september en oktober konden we mooie muziek op CD's laten horen en in november heeft de Cantorij in kleine bezetting gezongen.

Toen het virus weer oplaaide in het najaar hebben we opnieuw afgezien van een viering, die van december. In totaal zijn we dus vijf maal in een Sirkelviering bijeen geweest in 2020.  Wijzelf en ongetwijfeld ook u hebben het samenzijn in de vieringen en het onderling contact na afloop bijzonder gemist. We zien ernaar uit dat we de vieringen in de loop van 2021 weer op de vertrouwde manier kunnen houden. We hopen dat we dan ook de 100e viering, die eigenlijk in juni 2020 geweest zou zijn, alsnog feestelijk te kunnen vieren.

Om toch contact te houden met onze bezoekers hebben we onze vaste voorgangers gevraagd om een overweging  te schrijven. We hebben u zo drie mooie bemoedigende overwegingen per e-mail kunnen toesturen.

Aan het eind van het jaar hebben we een kerstkaart bezorgd bij onze vaste bezoekers.

 1. Door het stimuleren van diaconale activiteiten

Sinds we gestart zijn met de "Sirkelvieringen", inmiddels al zeven jaar geleden, zijn de bloemen na afloop aan een parochiaan gebracht, die onze aandacht verdient  wegens ziekte of een geleden verlies, ter bemoediging van een mantelzorger, of als felicitatie bij een huwelijksjubileum of bijzondere verjaardag.

Omzien naar elkaar vraagt natuurlijk om meer. Vanuit Sirkel is gestimuleerd dat er in de parochie meer gestructureerd  aan diaconie gewerkt gaat worden. De werkgroep, die in parochieel verband in Leerdam aandacht heeft voor de hier levende noden, valt onder de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van de parochie. In 2020 zijn er slechts weinig aanvragen om financiële hulp gedaan.  De aanvragen komen doorgaans binnen via het sociaal maatschappelijk werk.

We hebben dit jaar opnieuw uit onze reserves een bedrag aan het vastenproject van pater Nico Dister en aan de Voedselbank van Leerdam geschonken.

 1. Door contact te blijven zoeken met pastoor, pastoraal team en parochiebestuur.

In ons streven om de katholieke gemeenschap van Leerdam levend te houden, blijven we proberen contact te krijgen met  pastoor Meijer en/of het pastoraal team.  Wij zijn immers geen afscheiding, maar willen alleen maar bereiken dat er weer vieringen op zondag in de kerk zullen zijn, zoals dat in de periode 1993 -2011 gebruikelijk was. Op de website en regelmatig via de e-mail attenderen we overigens ook op de vieringen, die in de Mariakerk worden gehouden. Dit jaar hebben we geen nadere contacten gehad.

 1. Door onze voelhorens uit te steken naar initiatieven elders in Nederland.

      Dit jaar zijn er geen bijeenkomsten van andere kleine geloofsgemeenschappen geweest.

 1. Door te onderzoeken hoe we jongeren kunnen interesseren voor geloofszaken.

      Het blijft heel moeilijk om jongeren bijeen te krijgen rond levens- en geloofsvragen.

      Na een wat moeizame aanloop konden we vorig jaar december terugkijken op een zeer geslaagde adventsviering met de Floris Radewijnszschool. We waren met zo'n 100 bezoekers bijeen in de nevenzaal van de Bethelkerk.  Omdat de datum van de adventsviering in 2020 in de schoolvakantie zou vallen, heeft de schoolleiding dit jaar afgezien van deelname. Uiteindelijk is de viering van december vanwege de coronasituatie helemaal niet doorgegaan.

 1. Door de draad van het oecumenisch contact weer op te pakken.

Van onze afspraak om een keer met leden van de werkgroep Eredienst van Kerk a/d Linge te brainstormen over een oecumenische viering is het vanwege de coronasituatie nog niet gekomen. Zodra er  weer meer mogelijk is, zullen we die draad weer oppakken.

 1. Door na te denken over de toekomst van Sirkel

In 2020 zouden we nadenken over de toekomst van Sirkel, maar door de situatie dit jaar  hebben we dat ook een jaar vooruit geschoven.

Tot slot

Om dit alles tot stand te brengen hebben we als bestuur regelmatig overleg met onze adviseurs in de Stichtingsraad, die ons gevraagd en ongevraagd van advies dient.  Dit jaar slechts eenmaal.

Leerdam, februari 2021

Hanneke de Vries-Ganzeboom

Secretaris Sirkel

 

Resultatenrekening

 

 

 

 

(getallen in €)

 

 

 

 

Jaar

2020

 

2019

 

Inkomsten

 

 

 

 

Ontvangen algemene collecten

539,35

 

1.621,64

 

Ontvangen donaties

3.405,00

 

3.128,00

 

Diverse kleine inkomsten rente

1,30

 

1,37

 

Inkomsten totaal

 

3.945,65

 

4.751,01

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

Postzegels kantoor artikelen

18,06

 

26,10

 

Kerstkaarten ed.

136,00

 

130,57

 

Kopieer kosten

150,00

 

150,00

 

Bloemen

39,75

 

79,50

 

Pianist

46,15

 

267,30

 

Voorganger

405,00

 

820,00

 

Overige

74,95

 

173,00

 

Kosten website

161,52

 

260,10

 

Huur bethelkerk, koffie thee

594,94

 

1.720,10

 

Bankkosten

119,38

 

119,37

 

Pianohuur

0,00

 

125,00

 

Abonnement kerkblad Bethelkerk

15,00

 

15,00

 

Minderbroeders Nico Dister

250,00

 

300,00

 

Bijdrage voedselbank

250,00

 

250,00

 

Attentie koren

200,00

 

424,25

 

Toevoeging eigen vermogen

1.484,90

 

-109,28

 

Uitgaven totaal

 

3.945,65

 

4.751,01

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

Jaar

2.020

 

2.019

 

Activa

 

 

 

 

Saldo bankrekening per 31-12

16.102,58

 

14.583,12

 

Saldo kasgelden per 31-12

44,49

 

79,05

 

Totaal passiva

 

16.147,07

 

14.662,17

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Eigen vermogen

3.212,17

 

3.196,45

 

Toevoeging eigen vermogen

1.284,90

 

-109,28

 

Vooruit ontvangen donaties

200,00

 

125,00

 

Reserveringen:

 

 

 

 

 - Diaconie

2.400,00

 

2.400,00

 

 - Gemeenschapsvorming

2.400,00

 

2.400,00

 

 - Gebouw

6.650,00

 

6.650,00

 

Totaal activa

 

16.147,07

 

14.662,17