default_mobilelogo

Financiën

De fnanciën van Sirkel worden verkregen door middel van collectes tijdens de vieringen en door donaties, eventueel door subsidies of erfstellingen,

Als u zich betrokken voelt bij Sirkel kunt u donateur worden.

U kunt zelf de hoogte van uw donatie jaarlijks vaststellen. Aanmelden als donateur kan geschieden via het aanmeldformulier op deze website.

Sirkel heeft van de belastingdienst de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Dit houdt in dat de door u geschonken giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Hierbij gelden natuurlijk wel de wettelijke bepalingen van uw drempelinkomen of het maximaal aftrekbare bedrag. Van dat laatste zijn de zogenaamde periodieke giften uitgezonderd. Meer informatie daarover vindt u hieronder:

 

Periodieke giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Periodieke giften kunt u aftrekken van de belasting. Bij deze aftrek geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Neemt u in de akte of overeenkomst op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • door de instelling of vereniging aan u geen tegenprestatie wordt geleverd voor de gift

Het formulier van de overeenkomst voor periodieke giften kunt u downloaden via de volgende link:   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

                                                 

Openbaarheid jaarrekening en jaarverslag

Overeenkomstig de statuten dient de jaarrekening over het afgelopen boekjaar jaarlijks te worden goedgekeurd door de stichtingsraad, alvorens het stichtingsbestuur deze kan vaststellen. Deze procedure neemt enige tijd in beslag. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks de vastgestelde jaarrekening van het voorgaande boekjaar steeds medio mei gereed te hebben. Achtereenvolgens treft u het jaarverslag van het voorgaande boekjaar en de jaarrekening van de afgelopen twee boekjaren hieronder aan:

 

 

JAARVERSLAG 2019

In het zesde jaarverslag sinds de oprichting van Sirkel, de Stichting Instandhouding Regionale Katholieke Entiteit Leerdam (13 november 2013), willen wij ingaan op de gebeurtenissen in het jaar 2019.  Dit jaarverslag is openbaar, het zal op de website worden gepubliceerd evenals het financiële jaarverslag, dat is goedgekeurd door  de Stichtingsraad van Sirkel.  U kunt het financiële verslag ook opvragen bij penningmeester Arno Buijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Sirkel ontvangt inkomsten uit de collecten tijdens de vieringen en uit bijdragen van donateurs. Wij willen onze donateurs nadrukkelijk bedanken voor hun bijdragen, die een essentiële aanvulling zijn op de collecteopbrengsten.

De stichting Sirkel heeft ten doel het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het Evangelie van Jezus Christus en dit Evangelie onder hen levend te houden.

In dit jaarverslag geven we aan hoe we hieraan het afgelopen jaar vorm en inhoud hebben gegeven:

 1. Door het organiseren van een maandelijkse viering op zondag.

Het gemis van een viering op zondag is de aanleiding geweest voor de oprichting van Sirkel. Dit was dan ook het afgelopen jaar weer onze belangrijkste activiteit. Iedere maand is er een gebeds- of communieviering onder verantwoordelijkheid van Sirkel  gehouden, dit jaar in totaal elf  "Sirkelvieringen", waarvan één drukbezochte gezins-adventviering, waarover hierna meer. Wij hebben dit jaar wederom gastvrijheid genoten in de Bethelkerk. Doorgaans kunnen we  op de derde zondag van de maand terecht in de nevenzaal, in 2019 hebben we hiervan eenmaal moeten afwijken: in april zijn we op de tweede zondag bijeen gekomen. Negen maal hebben we  een woord- en communieviering met een  pastoraal werker als voorganger gehad en tweemaal een gebedsviering, waarin een leek is voorgegaan.  

Behalve op de vaste voorgangers kunnen we ook rekenen op een kleine groep trouwe lectoren. Ook andere hulp, zoals de zorg voor de bloemen, het vervaardigen van tekstbladen met de liturgie en het collecteren tijdens de vieringen is in goede handen.

Wij zijn heel blij met de muzikale ondersteuning door de Cantorij . We realiseren ons heel goed dat Cantorij door bij ons te zingen een extra inspanning levert. Iedere zaterdagavond staat dit koor immers ook al klaar in de eucharistievieringen.

Een mooie afwisseling wordt gevormd door het Bloesemkoor uit Beesd dat in 2019 tweemaal  in onze vieringen heeft gezongen. Het Bloesemkoor heeft een jongerenkoorrepertoire.

Er is inmiddels een traditie ontstaan om in december een gezins-adventviering te houden met een kinderkoor van leerlingen van de Floris Radewijnszschool.  Deze viering is door een bijzonder groot aantal  kinderen en hun ouders bezocht, naast de vaste bezoekers van onze vieringen, in totaal 120 bezoekers.

De begeleiding op piano en gitaar van respectievelijk Cantorij en Bloesemkoor geeft extra glans aan de zang van de koren. Het kinderkoor werd op piano begeleid en geleid door de muzieklerares van de Floris Radewijnszschool.

Onze vieringen inclusief de gezinsviering zijn dit jaar gemiddeld door 68 parochianen bezocht, exclusief de gezinsviering bedroeg het gemiddeld aantal bezoekers 47. Het aantal bezoekers loopt dus iets terug, maar het sterkt ons nog steeds in onze overtuiging dat ze voorzien in de behoefte van een grote groep parochianen, die op zondag bijeen willen komen als geloofsgemeenschap. Na afloop blijft er altijd een groot aantal mensen koffiedrinken. Oorzaken voor de terugloop in 2019 zijn vooral ziekte en overlijden van oudere bezoekers.

In de week voorafgaand aan de viering ontvangen de bezoekers, van wie het e-mailadres bij ons bekend is, een digitale uitnodiging. Dit jaar is deze uitnodiging vernieuwd: zakelijker en helderder opgesteld.

 1. Door het stimuleren van diaconale activiteiten

Sinds we gestart zijn met de "Sirkelvieringen", inmiddels al zeven jaar geleden, zijn de bloemen na afloop aan een parochiaan gebracht, die onze aandacht verdient  wegens ziekte of een geleden verlies, ter bemoediging van een mantelzorger, of als felicitatie bij een huwelijksjubileum of bijzondere verjaardag.

Omzien naar elkaar vraagt natuurlijk om meer. Vanuit Sirkel is gestimuleerd dat er in de parochie meer gestructureerd  aan diaconie gewerkt gaat worden. De werkgroep, die in parochieel verband in Leerdam aandacht heeft voor de hier levende noden, valt onder de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van de parochie. In 2019 zijn er vanuit Leerdam acht aanvragen om financiële hulp gedaan, die alle zijn gehonoreerd.  De aanvragen komen doorgaans binnen via het sociaal maatschappelijk werk.

We hebben dit jaar uit onze reserves een bedrag aan het vastenproject van pater Nico Dister en aan de Voedselbank van Leerdam geschonken.

 1. Door contact te blijven zoeken met pastoor, pastoraal team en parochiebestuur.

In ons streven om de katholieke gemeenschap van Leerdam levend te houden, blijven we proberen contact te krijgen met  pastoor Meijer en/of het pastoraal team.  Wij zijn immers geen afscheiding, maar willen alleen maar bereiken dat er weer vieringen op zondag in de kerk zullen zijn, zoals dat in de periode 1993 -2011 gebruikelijk was. Op de website en regelmatig via de e-mail attenderen we overigens ook op de vieringen, die in de Mariakerk worden gehouden.

Dit jaar hebben we geen nadere contacten gehad.

 1. Door onze voelhorens uit te steken naar initiatieven elders in Nederland.

8 November zijn we naar de ontmoetingsdag van kleine geloofsgemeenschappen in het zuiden geweest, dit jaar   georganiseerd door de Jonge Kerk in Roermond.

 1. Door het organiseren van een andere bijeenkomst dan een viering.

Omdat vorig jaar een gezellige ontmoeting meer op prijs gesteld bleek te worden dan een thema-avond, hebben we dit jaar weer een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.  Aansluitend aan de viering van januari hebben we daarom na de koffie het glas geheven op het nieuwe jaar. Vooral de advocaat met slagroom viel zeer in de smaak.

Maar de gedachte aan een ontmoetingsbijeenkomst met een thema laten we nog niet los.

We hebben gebrainstormd met een van de voorgangers over een andere vorm van viering maar moeten vaststellen dat hiervoor onvoldoende draagvlak was in de gemeenschap.

 1. Door te onderzoeken hoe we jongeren kunnen interesseren voor geloofszaken. 

Het blijft heel moeilijk om jongeren bijeen te krijgen rond levens- en geloofsvragen.

Zoals hiervoor al vermeld, hebben we dit jaar opnieuw een adventviering met de Floris Radewijnszschool gehouden. Hoewel de schoolleiding positief staat tegenover dit initiatief, kost het in de praktijk toch veel moeite om de noodzakelijke tijd vrij te maken om te oefenen met het kinderkoor. De schoolleiding heeft laten weten wel mee te blijven werken aan de gezins-adventsviering maar niet ook aan een gezins-Palmpasenviering, omdat er in die tijd van het jaar al zoveel andere buitenschoolse activiteiten de aandacht van het team vragen.

 1. Door de draad van het oecumenisch contact weer op te pakken.

We zijn dit jaar opnieuw door de PKN-gemeente "Kerk aan de Linge"  uitgenodigd om aan hun lezingen- en vormingsprogramma deel te nemen. We attenderen op onze website op deze bijeenkomsten.

Er is informeel contact geweest met een lid van de kerkenraad, dat tot een nader contact kan leiden

 1. Door na te denken over de toekomst van Sirkel

Het afgelopen jaar heeft de toekomst van Sirkel ons bezig gehouden. Het aantal bezoekers is nog steeds zodanig dat we   het de moeite waard vinden om door te gaan. Hoewel  er al sprake had moeten zijn van bestuurswisseling, is het ons niet gelukt om opvolgers te vinden. De gemiddeld hoge leeftijd van onze bezoekers speelt hier zeker een rol. We hebben       besloten om  in 2020 opnieuw te bekijken of en hoe we verder kunnen. 

Tot slot

Om dit alles tot stand te brengen hebben we regelmatig overleg met bestuur en adviseurs. Tweemaal dit jaar hebben we overlegd met de Stichtingsraad, die ons gevraagd en ongevraagd van advies dient.

Leerdam, maart 2020

Hanneke de Vries-Ganzeboom

secretaris Sirkel

JAARREKENING 2019

 (Bedragen in euro's)

Resultatenrekening

 

 

 

 

Jaar

2019

 

2018

 

Inkomsten

 

 

 

 

Ontvangen algemene collecten

1.621,64

 

1.782,55

 

Ontvangen donaties

3.128,00

 

4.145,00

 

Diverse kleine inkomsten rente

1,37

 

10,17

 

Inkomsten totaal

 

4.751,01

 

5.937,72

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

Postzegels/kantoor artikelen

26,10

 

24,90

 

Kerstkaarten ,kalenders ed.

130,57

 

415,00

 

Kopieer kosten

150,00

 

290,00

 

Bloemen

79,50

 

88,50

 

Pianist

267,30

 

351,28

 

Voorganger

820,00

 

875,00

 

Overige

173,00

 

142,21

 

Kosten website

260,10

 

289,95

 

Huur bethelkerk, koffie thee

1.720,10

 

1.701,25

 

Bankkosten

119,37

 

120,32

 

Pianohuur

125,00

 

125,00

 

Abonnement kerkblad Bethelkerk

15,00

 

15,00

 

Naar voorziening diaconie

0,00

 

400,00

 

Naar voorziening gem vorming

0,00

 

400,00

 

Naar voorziening kerkgebouw

0,00

 

400,00

 

Minderbroeders Nico Dister

300,00

 

0,00

 

Attentie koren

424,25

 

222,51

 

Bijdrage voedselbank

250,00

 

0,00

 

Uitgaven totaal

 

4.860,29

 

5.860,92

 

 

 

 

 

Toevoeging eigen vermogen

 

-109,28

 

76,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

Jaar

2019

 

2018

 

Activa

 

 

 

 

Saldo bankrekening per 31-12

14.583,12

 

14.608,14

 

Saldo kasgelden per 31-12

79,05

 

38,31

 

Totaal

 

14.662,17

 

14.646,45

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

Eigen vermogen

3.196,45

 

2.694,65

 

Toevoeging eigen vermogen

-109,28

 

76,80

 

Vooruit ontvangen donaties

125,00

 

425,00

 

Reservering diaconie

2.400,00

 

2.400,00

 

Reservering gemeenschapsvorming

2.400,00

 

2.400,00

 

Reservering gebouw

6.650,00

 

6.650,00

 

Totaal

 

14.662,17

 

14.646,45