default_mobilelogo

Financiën

De fnanciën van Sirkel worden verkregen door middel van collectes tijdens de vieringen en door donaties, eventueel door subsidies of erfstellingen,

Als u zich betrokken voelt bij Sirkel kunt u donateur worden.

U kunt zelf de hoogte van uw donatie jaarlijks vaststellen. Aanmelden als donateur kan geschieden via het aanmeldformulier op deze website.

Sirkel heeft van de belastingdienst de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Dit houdt in dat de door u geschonken giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Hierbij gelden natuurlijk wel de wettelijke bepalingen van uw drempelinkomen of het maximaal aftrekbare bedrag. Van dat laatste zijn de zogenaamde periodieke giften uitgezonderd. Meer informatie daarover vindt u hieronder:

 

Periodieke giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Periodieke giften kunt u aftrekken van de belasting. Bij deze aftrek geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Neemt u in de akte of overeenkomst op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • door de instelling of vereniging aan u geen tegenprestatie wordt geleverd voor de gift

Het formulier van de overeenkomst voor periodieke giften kunt u downloaden via de volgende link:   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

                                                 

Openbaarheid jaarrekening en jaarverslag

Overeenkomstig de statuten dient de jaarrekening over het afgelopen boekjaar jaarlijks te worden goedgekeurd door de stichtingsraad, alvorens het stichtingsbestuur deze kan vaststellen. Deze procedure neemt enige tijd in beslag. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks de vastgestelde jaarrekening van het voorgaande boekjaar steeds medio mei gereed te hebben. Achtereenvolgens treft u het jaarverslag van het voorgaande boekjaar en de jaarrekening van de afgelopen twee boekjaren hieronder aan:

 

Jaarverslag van Sirkel over het jaar 2021

In het achtste jaarverslag sinds de oprichting van Sirkel, de Stichting Instandhouding Regionale Katholieke Entiteit Leerdam (13 november 2013), willen wij ingaan op de gebeurtenissen in het opnieuw uitzonderlijke jaar 2021, waarin ook Sirkel geconfronteerd weer werd met de gevolgen van de coronapandemie.  Dit jaarverslag is openbaar, het zal op de website worden gepubliceerd evenals het financiële jaarverslag, dat is goedgekeurd door  de Stichtingsraad van Sirkel.  U kunt het financiële verslag opvragen bij penningmeester, Arno Buijs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Helaas hebben wij moeten besluiten te stoppen met de vieringen. In onze vergaderingen hebben we hierover intensief en langdurig gesproken. Het bezoekersaantal liep al enige tijd terug, vooral ten gevolge van overlijden en verhuizingen. De coronasituatie heeft dit proces van terugloop nog versneld. Ook staan er geen opvolgers klaar om bestuurstaken van ons over te nemen. Na raadpleging van de Stichtingsraad en van de bezoekers van onze vieringen na de viering van november,  heeft het bestuur besloten dat  zondag 19 juni 2022 de laatste viering zal zijn van Sirkel.

Vanwege het besluit om Sirkel op te heffen, hebben wij vanaf december 2021 geen collecten meer gehouden. Ook hebben wij geen bijdragen van donateurs meer gevraagd voor 2022. Wij danken iedereen hartelijk voor de bijdragen in collecten en via donaties in het afgelopen jaar.

 Overleden:

Dit jaar zijn ons twee mensen ontvallen, die veel voor Sirkel hebben betekend:

29 September 2021 overleed na een ernstige ziekte Piet Segers, die vanaf het begin als lid van de Stichtingsraad heeft meegedacht over het te voeren beleid van Sirkel.

6 Januari 2022 is Wilma Streefkerk, de dirigente van de Cantorij overleden. De laatste maanden van 2021 openbaarde zich bij haar een ernstige ziekte. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor al die jaren dat zij met de Cantorij op zondag bij ons is komen zingen, nadat het koor ook al in de eucharistieviering op zaterdagavond had gezongen.   

Werkzaamheden van Sirkel

De stichting Sirkel heeft ten doel het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het Evangelie van Jezus Christus en dit Evangelie onder hen levend te houden.

In dit jaarverslag geven we aan hoe we hieraan het afgelopen jaar vorm en inhoud hebben gegeven:

 1. Door het organiseren van een maandelijkse viering op zondag en andere vormen van contact.

Het gemis van een viering op zondag is de aanleiding geweest voor de oprichting van Sirkel. De eerste drie maanden van dit jaar konden de vieringen niet doorgaan vanwege de corona-lockdown. De overige negen vieringen hebben, met in achtneming van de coronaregels, gelukkig wel doorgang kunnen vinden.  Zondag 26 September hebben we feestelijk stilgestaan bij tien jaar Sirkelvieringen. In die viering is pastor Delia Brugts samen met pastor Henk Berflo voorgegaan. Na afloop hebben we met een gebakje bij de koffie en een drankje samen nagepraat.

We zijn heel blij dat we ook dit jaar op onze vaste voorgangers konden rekenen. De Cantorij heeft een aantal keren in een kleine bezetting gezongen. Het Bloesemkoor heeft dit jaar nog niet kunnen zingen. In de vieringen waarin er geen koorzang was, hebben we CD's met mooie liederen kunnen laten horen.

Op ons verzoek heeft pastor Henk Berflo een overdenking "Door naar Pasen" gemaakt, die we in februari per e-mail hebben toegestuurd aan onze bezoekers.

In de eerste maanden van het jaar hebben we telefonisch contact gezocht met onze bezoekers om eens te informeren hoe het met hen ging. In de Goede Week hebben we plantjes rondgebracht bij parochianen die oud, ziek of alleen zijn. Dat werd bijzonder gewaardeerd.

Aan het eind van het jaar hebben we weer een kerstkaart bezorgd bij onze vaste bezoekers.

 1. Door het stimuleren van diaconale activiteiten

Sinds we gestart zijn met de "Sirkelvieringen",  zijn de bloemen na afloop aan een parochiaan gebracht, die onze aandacht verdient  wegens ziekte of een geleden verlies, ter bemoediging van een mantelzorger, of als felicitatie bij een huwelijksjubileum of bijzondere verjaardag.

Omzien naar elkaar vraagt natuurlijk om meer. Vanuit Sirkel is gestimuleerd dat er in de parochie meer gestructureerd  aan diaconie gewerkt gaat worden. De werkgroep, die in parochieel verband in Leerdam aandacht heeft voor de hier levende noden, valt onder de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van de parochie. In 2021 zijn er aanvankelijk slechts weinig aanvragen om financiële hulp gedaan, maar in de laatste maanden werden er opeens heel veel aanvragen in gediend.  

We hebben dit jaar opnieuw uit onze reserves een bedrag aan het vastenproject van pater Nico Dister en aan de Voedselbank van Leerdam geschonken.

 1. Door contact te blijven zoeken met pastoor, pastoraal team en parochiebestuur.

In ons streven om de katholieke gemeenschap van Leerdam levend te houden, blijven we proberen contact te krijgen met  pastoor Meijer en/of het pastoraal team.  Wij zijn immers geen afscheiding, maar willen alleen maar bereiken dat er weer vieringen op zondag in de kerk zullen zijn, zoals dat in de periode 1993 -2011 gebruikelijk was. Op de website en regelmatig via de e-mail attenderen we overigens ook op de vieringen, die in de Mariakerk worden gehouden.

Dit jaar hebben we geen nadere contacten gehad.

 1. Door onze voelhorens uit te steken naar initiatieven elders in Nederland.

Dit jaar zijn er geen bijeenkomsten van andere kleine geloofsgemeenschappen geweest.

 1. Door te onderzoeken hoe we jongeren kunnen interesseren voor geloofszaken.

Het blijft heel moeilijk om jongeren bijeen te krijgen rond levens- en geloofsvragen. We hebben geen verdere pogingen ondernomen.

 1. Door de draad van het oecumenisch contact weer op te pakken.

Van onze afspraak om een keer met leden van de werkgroep Eredienst van Kerk a/d Linge te brainstormen over een oecumenische viering is het vanwege de coronasituatie nog niet gekomen. Nu Sirkel opgeheven wordt, heeft dit ook geen zin meer.

Tot slot

Om dit alles tot stand te brengen hadden we als bestuur tweemaal overleg met onze adviseurs in de Stichtingsraad, die ons gevraagd en ongevraagd van advies dient.  

 

Leerdam, februari 2022

Hanneke de Vries-Ganzeboom

secretaris Sirkel

 

Financieel jaarverslag